REGULAMIN serwisu internetowego www.kumajczacze.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem serwisu www.kumajczacze.pl zwanego dalej „Serwisem”, jest Taneczny Klub Sportowy TĘCZA z siedzibą w Gliwicach ul Zwycięstwa 1/1, 44-100 Gliwice, wpisany do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gliwice pod pozycją 97, zwany dalej „kumajczacze.pl”
 2. Serwis jest prowadzony przez kumajczacze.pl w związku z realizacją celu statutowego jakim jest między innymi: „zachęcanie do wszelkich form aktywności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem tańca”, w ramach wydarzeń sportowych .
 3. Organizatorem wydarzenia sportowego może być kumajczacze.pl lub inny podmiot niezależny od kumajczacze.pl. Regulamin stosuje się wyłącznie do wydarzeń sportowych organizowanych przez kumajczacze.pl. kumajczacze.pl zastrzega, że regulaminy innych organizatorów poszczególnych wydarzeń sportowych na organizowane przez innych organizatorów wydarzenia sportowe mogą określać dodatkowe prawa i obowiązki niewymienione w Regulaminie.
 4. Za pośrednictwem Serwisu kumajczacze.pl  świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:
  a) prowadzenie kont użytkowników
  b) dokonywanie zgłoszenia udziału w wydarzeniach sportowych
  c) pomaga w organizacji wydarzeń sportowych
  d) prezentuje Użytkownikom Serwisu dopasowane do ich zainteresowań treści informacyjne
 5. W związku ze świadczeniem usług wymienionych w Regulaminie Użytkownicy Serwisu mogą kontaktować się z kumajczacze.pl mailowo: info@kumajczacze.pl
 6. Wyłączne prawa do materiałów tekstowych, grafik, w tym informacji o wydarzeniach sportowych, zdjęć i opisów dotyczących wydarzeń sportowych, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Serwisu przez kumajczacze.pl lub innych organizatorów przysługują kumajczacze.pl lub innym organizatorom.
 7. Użytkownicy Serwisu są uprawnieni do korzystania z materiałów, o których mowa w ust. 9 zgodnie z przepisami prawa, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Serwisu.
 8. Wykorzystywanie materiałów, o których mowa w ust. 9, w innym zakresie jest dozwolone wyłącznie na podstawie, uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody, udzielonej przez odpowiednio kumajczacze.pl lub innego organizatora.

§2 Warunki świadczenia usług

 1. kumajczacze.pl zastrzega sobie prawo świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu wyłącznie na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu, wyrażonej przez Użytkownika Serwisu w momencie zakładania konta lub zgłoszenia udziału w wydarzeniu sportowym bez opcji zakładania konta w serwisie ( członkowie wspierający ), o których mowa w dalszej części Regulaminu.
 3. Akceptacja Regulaminu polega na złożeniu przez Użytkownika Serwisu oświadczenia, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 4. kumajczacze.pl informuje, że w przypadku gdy kumajczacze.pl nie jest organizatorem wydarzenia sportowego inni organizatorzy poszczególnych wydarzeń sportowych mogą nakładać na nabywców dodatkowe obowiązki niewymienione w Regulaminie, w tym stosować indywidualne dla wydarzenia regulaminy wydarzeń.

§3 Założenie konta w Serwisie przez Użytkownika Konta

 1. Konto w Serwisie mogą założyć osoby zainteresowane wydarzeniami sportowymi kumajczacze.pl, dalej: „Użytkownicy Konta”. Użytkownik Konta jest jednocześnie Użytkownikiem Serwisu.
 2. kumajczacze.pl dodatkowo, na rzecz Użytkownika Konta świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem konta w Serwisie następujące usługi:
  • podtrzymywanie sesji Użytkownika Konta po zalogowaniu się przez niego do konta;
  • podtrzymywanie sesji Użytkownika Konta po zalogowaniu się przez niego do konta;
 3. Założenie konta w Serwisie nie jest obowiązkowe, Serwis umożliwia zgłoszenie udziału w  wydarzeniu sportowym bez założenia konta. Składka okolicznościowa pobierana w związku z wydarzeniami sportowymi  na pokrycie kosztów wydrzenia sportowego może być natomiast zróżnicowana i dla Użytkowników Konta ( Członków zwyczajnych stowarzyszenia ) wartości składek mogą być niższe. Informacja ta jest widoczna w momencie zgłoszenia udziału w wydarzeniu sportowym.
 4. Założenie konta w Serwisie jest tożsame ze złożeniem deklaracji członkowskiej Tanecznego Klubu Sportowego Tęcza i następuje po wybraniu zakładki „Zarejestruj się” a następnie akceptacji Regulaminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 i polega na wypełnieniu odpowiednich pól z danymi identyfikującymi Użytkownika Konta oraz wyrażeniu przez Użytkownika Konta zgody na otrzymywanie na wymienione w formularzu adresy poczty elektronicznej informacji.
 5. Zakładając konto w Serwisie Użytkownik Konta podaje następujące dane identyfikujące:
  • adres e-mail,
  • hasło
 6. Dane podane przez Użytkownika Konta przy zakładaniu konta, powinny być prawdziwe i zgodne z aktualnym stanem faktycznym, gdyż są niezbędne do dokonania zgłoszenia udziału w wydarzeniu sportowym i tylko takie gwarantują możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu.
 7. kumajczacze.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Użytkowników Konta przy rejestracji.
 8. . Po dokonaniu rejestracji kumajczacze.pl zweryfikuje prawidłowość wyżej wymienionych danych identyfikacyjnych. W przypadku podania nieprawidłowych danych, konto nie zostanie aktywowane, dane zostaną usunięte z systemu, o czym Użytkownik Konta zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail.
 9. Zakazane jest używanie botów lub innych zautomatyzowanych narzędzi teleinformatycznych umożliwiających rejestrowanie konta bez ingerencji człowieka.
 10. Użytkownik Konta jest zobowiązany do zabezpieczenia hasła dostępu do swojego konta i nie ujawniania go osobom trzecim. Hasło będzie przez niego wykorzystywane do każdego kolejnego logowania się do konta.
 11. Użytkownik Konta ma możliwość zmiany podanych przez siebie danych, w każdym czasie, po zalogowaniu się do konta.
 12. Użytkownik Konta może w każdej chwili zakończyć korzystanie z konta bez żadnych dalszych zobowiązań chyba, że obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter świadczonej usługi, stanowią inaczej.

§4 Zgłoszenie udziału w wydarzeniu sportowym

 1. Zgłoszenia udziału w wydarzeniu sportowym zostaje dokonana w momencie otrzymania przez kumajczacze.pl wpłaty (zwrot kosztów) dokonanej przez Użytkownika Serwisu. Najpóźniej w chwili wyrażenia woli zgłoszenia udziału w wydarzeniu sportowym na odległość kumajczacze.pl przedstawia Użytkownikom Serwisu do zapoznania i akceptacji Regulamin, w szczególności informuje ich o przysługujących mu prawach i obowiązkach.
 2. Użytkownik Serwisu, który po wyborze wydarzenia z listy wydarzeń dostępnych w Serwisie wybrał opcję Zgłoś udział w celu otrzymania karty udziału ma obowiązek dokonać anulacji kosztów za pośrednictwem wybranego operatora płatności na rzecz kumajczacze.pl
 3. Dokonując zgłoszenia udziału w wydarzeniu sportowym oraz dokonując wpłaty kosztów Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do zachowania należytej staranności. Wprowadzenie nieprawidłowych danych np. numeru karty udziału w wydarzeniu sportowym lub kodu płatności lub danych płatnika uniemożliwiające identyfikację Użytkownika Serwisu może skutkować niemożliwością udziału w wydarzeniu sportowym.
 4. Użytkownik Serwisu może po dokonaniu wyboru wydarzenia z listy wydarzeń dostępnych w Serwisie wybiera kategorię, rodzaj i liczbę zgłoszeń udziału w wydarzeniu sportowym.
 5. W zależności od wydarzenia zgłoszenie udziału w wydarzeniu sportowym może podlegać konieczności pokrycia kosztów o różnej wartości dla różnych kategorii lub rodzajów
 6. Użytkownik Serwisu ma do wyboru metody anulacji kosztów oferowane przez operatora płatności elektronicznych współpracującego z kumajczacze.pl.
 7. kumajczacze.pl przesyła Użytkownikowi Serwisu na podany przez Użytkownika Serwisu adres e-mail potwierdzenie zarejestrowania anulacji kosztów wraz z linkiem odsyłającym do strony, z której Użytkownik Serwisu może pobrać kartę udziału oraz kod QR karty udziału po uzyskaniu potwierdzenia realizacji płatności.
 8. Użytkownicy Konta będą mieli również dostęp do dokonanych zgłoszeń udziału w wydarzeniu sportowym w zakładce „Twoje Treningi” widocznej w menu konta w Serwisie.
 9. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności przebiegu zgłoszenie udziału w wydarzeniu sportowym należy skontaktować się kumajczacze.pl.
 10. Zakazane jest używanie botów lub innych zautomatyzowanych narzędzi teleinformatycznych umożliwiających dokonanie zgłoszenie udziału w wydarzeniu sportowym bez ingerencji człowieka. kumajczacze.pl zastrzega sobie prawo do anulowania zgłoszenie udziału w wydarzeniu sportowym dokonanych z użyciem niedozwolonych narzędzi.
 11. Wszelkie rozliczenia są dokonywane przez kumajczacze.pl w walucie polskiej (PLN).
 12. Użytkownicy Serwisu mają możliwość samodzielnego dokonania on-line zmiany lub uzupełnienia danych wcześniej przez siebie podanych. Żądanie usunięcia danych zgłoszone kumajczacze.pl na adres e-mail: info@kumajczacze.pl przed realizacją udziału w wydarzeniu sportowym oznacza odstąpienie Użytkownika Serwisu od zgłoszenia udziału w wydarzeniu sportowym i spowoduje zaprzestanie realizacji usługi przez kumajczacze.pl.

§5  Udział w wydarzeniu sportowym

 1. Karty udziału należy wydrukować i zabrać ze sobą na wydarzenie lub okazać na urządzeniu mobilnym w momencie kontroli wejścia.
 2. Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności danych / informacji umieszczonych na karcie udziału (tj. imię i nazwisko, rodzaj wydarzenia, rodzaj i termin obowiązywania dokumentu, itp) z dokonanym zgłoszeniem udziału w wydarzeniu sportowym.
 3. Wydrukowany karta udziału posiada unikatowy numer i kod kreskowy/kod QR, który będzie użyty do weryfikacji w momencie wejścia na wydarzenie.
 4. Karta udziału nieczytelna, zniszczony lub uszkodzony może zostać uznana przez kumajczacze.pl za nieważną.
 5. Karta udziału nie może być przerabiana, kopiowana albo w przypadku kaart udziału imiennych udostępniana osobom trzecim, których dane nie widnieją na karcie udziału imiennej. kumajczacze.pl zastrzega sobie prawo do uznania katy udziału za nieważną jeśli jego posiadacz nie jest osobą wskazaną na karcie udziału imiennej.
 6. W okresie zgłaszania udziału na dane wydarzenie sportowe pula kart udziału może być zwiększana (mogą być dodawane kolejne karty udziału) lub zmniejszana. Zgłaszanie udziału w wydrzeniu sportowym może zostać także zakończona przed rozpoczęciem wydarzenia.
 7. Koszt udziału wydarzeniu sportowym może ulegać zmianie w okresie przyjmowania zgłoszeń udziału w wydarzeniu sportowym. W związku z tym w wypadku anulowania zgłoszenia udziału przez kumajczacze.pl z powodu pokrycia kosztów przez Użytkownika Serwisu po terminie lub niepotwierdzenia przez operatora płatności elektronicznych pokrycia kosztów w terminie, kumajczacze.pl nie będzie ponosiło odpowiedzialności wobec Użytkownika Serwisu za brak możliwości udziału w wydarzeniu sportowym za zwrotem kosztów w wybranej przez Użytkownika Serwisu w pierwotnej wysokości (w szczególności w przypadku, gdy koszt udziału w wydarzeniu w międzyczasie wzrośnie).
 8. Do kosztów udziału w wydarzeniu sportowym mogą być doliczone opłaty dodatkowe (w szczególności opłata serwisowa lub opłaty wprowadzone na pojedyncze wydarzenia). O wysokości opłat dodatkowych oraz całkowitej wysokości kosztów Użytkownik Serwisu zostanie poinformowany przed umożliwieniem mu zgłoszenia udziału na wydarzeniu sportowym. Opłaty dodatkowe są przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów funkcjonowania Serwisu i koszty operatorów płatności elektronicznych współpracujących z kumajczacze.pl. Brak zgody na dopłatę do obowiązującej oryginalnej wysokości kosztów wyrażony po dokonaniu zgłoszenia udziału w wydarzeniu sportowym nie stanowi podstawy do reklamacji lub anulowania zgłoszenia udziału w wydarzeniu sportowym.Koszty operatorów płatności elektronicznych obejmujące początkowy przelew Użytkownika Serwisu, o których mowa w niniejszym ustępie nie podlegają zwrotowi nawet w przypadku jeśli regulamin Organizatora danego wydarzenia określa możliwość i procedurę zwrotu kosztów.
 9. kumajczacze.pl nie zezwala na odstąpienie kart udziału przez Użytkowników Serwisu. kumajczacze.pl zastrzega sobie prawo do anulowania odstąpionych karta udziału i odmówienia uczestnictwa w wydarzeniu na podstawie odstąpionej karty udziału.

§6 Warunki udziału w wydarzeniu

 1. Organizator oraz właściciel lub zarządca obiektu, gdzie odbywa się wydarzenie sportowe są upoważnieni do odmówienia wstępu w razie, gdy uczestnicy wydarzenia dopuszczą się naruszenia jakichkolwiek postanowień i warunków udziału w wydarzeniu ustalonych przez Organizatorów. Organizator, właściciel lub zarządca obiektu, gdzie odbywa się wydarzenie są uprawnieni do przeprowadzania kontroli kart udziału oraz okazjonalnej kontroli bezpieczeństwa zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. kumajczacze.pl zastrzega, że uczestnik wydarzenia, który spóźni się na wydarzenie może zostać niewpuszczony na wydarzenie.
 3. kumajczacze.pl zastrzega, że uczestnik wydarzenia, który bez zgody Organizatora używa sprzętu fotograficznego lub nagrywającego (w tym telefonów komórkowych, smartfonów) może zostać niewpuszczony na wydarzenie lub z niego wyproszony.
 4. kumajczacze.pl informuje, że w trakcie niektórych wydarzeń Organizatorzy mogą stosować efekty specjalne takie jak fajerwerki, efekty dźwiękowe, audiowizualne, świetlne, które mogą stanowić przeciwskazania zdrowotne dla niektórych osób (np. padaczka), a przedłużona ekspozycja na hałas może uszkadzać słuch.

§7 Odpowiedzialność

 1. . Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez siebie danych, w tym za skutki wynikłe z niepełnego lub błędnego podania danych.
 2. kumajczacze.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedbalstwa lub ujawnienia przez Użytkownika Konta hasła dostępu do konta oraz swoich danych osobom nieupoważnionym.
 3. kumajczacze.pl nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z Serwisu wynikające z problemów w sieci Internet niezależnych od kumajczacze.pl.
 4. kumajczacze.pl zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działania Serwisu z przyczyn technicznych (awarie, prace konserwacyjne itp.). Z tego tytułu nie przysługuje Użytkownikowi Serwisu odszkodowanie.
 5. kumajczacze.pl ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi tylko w zakresie poniesionej przez Użytkownika Serwisu szkody (z wyłączeniem utraconych korzyści), chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej lub winy Użytkownika Serwisu lub nieprzestrzegania przez niego postanowień Regulaminu.
 6. kumajczacze.pl jako umożlwiający dokonania zgłoszenia udziału w wydarzeniu sportowym nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie, częściowe zamknięcie, skrócenie albo przełożenie terminu wydarzenia sportowego przez Organizatorów.
 7. kumajczacze.pl może rozwiązać umowę w każdym momencie, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadkach:
  • podania przez Użytkownika Konta nieprawdziwych danych do rejestracji przy zakładaniu konta;
  • udostępnienia przez Użytkownika Serwisu usług innym osobom w celu osiągnięcia korzyści majątkowych bez zgody pl

§8 Anulacja zgłoszenia w wydrzeniu sportowym

 1. . W przypadku niewykorzystania z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Serwisu lub uczestnika wydarzenia karty udziału w wydarzeniu sportowym, obowiązującego w danym dniu wydarzenia sportowego, nie ma możliwości jego wymiany na kartę udziału w innym wydarzeniu sportowym , a kumajczacze.pl nie dokonuje zwrotu dokonanych wpłat.
 2. Użytkownikowi Serwisu zawierającemu umowę poprzez Serwis tj. poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ww. ustawy.
 3. W przypadku otrzymania przez kumajczacze.pl od Organizatora wiarygodnej informacji o odwołaniu wydarzenia sportowego lub zmianie jej daty, lub godziny, kumajczacze.pl niezwłocznie przekaże tę informację Użytkownikom Serwisu.
 4. Chcąc dokonać anulowania zgłoszenia udziału w wydarzeniu sportowym i w związku z odwołaniem wydarzenia Użytkownik Serwisu powinien poinformować o tym kumajczacze.pl mailowo na adres: info@kumajczacze.pl podając informację o chęci anulowania zgłoszenia udziału w wydarzeniu sportowym oraz dane identyfikacyjne karty udziału np. numer karty udziału, numer transakcji). Zwrot wpłaty (bez uwzględnienia kosztów operatorów płatności elektronicznych obejmujących początkowy przelew Użytkownika Serwisu, o których mowa w § 5 ust. 8) może nastąpić wyłącznie po otrzymaniu przez kumajczacze.pl informacji o chęci anulowania zgłoszenia udziału.
  Środki za anulowane zgłoszenia udziału w wydarzeniu sportowym zostaną zwrócone na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana transakcja, chyba że Użytkownik Serwisu wskaże wyraźnie inny numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu.
 5. W przypadku zmiany daty wydarzenia sportowego, Organizator za pośrednictwem kumajczacze.pl zaproponuje Użytkownikom miejsca na wybrane wydarzenie w innym terminie (w miarę dostępności) o wartości odpowiadającej wartości pierwotnie dokonanych zgłoszeń udziału w wydarzeniu sportowym, chyba że regulamin Organizatora danego wydarzenia stanowi inaczej lub Użytkownik Serwisu uprawniony będzie do anulowania zgłoszenia udziału w wydarzeniu sportowym.
 6. Chcąc dokonać anulacji zgłoszenia udziału w wydarzeniu sportowym w związku ze zmianą terminu wydarzenia sportowego Użytkownik Serwisu powinien poinformować o tym kumajczacze.pl mailowo na adres: info@kumajczacze.pl podając informację o chęci anulacji zgłoszenia udziału w wydarzeniu sportowym oraz dane identyfikacyjne zgłoszenia udziału w wydarzeniu sportowym np. zgłoszenia udziału w wydarzeniu sportowym, numer transakcji). Zwrot ceny za anulowane zgłoszenie udziału w wydarzeniu sportowym może nastąpić wyłącznie po otrzymaniu przez kumajczacze.pl informacji o chęci anulacji zgłoszenia udziału w wydarzeniu sportowym. Kwota za zwracane zgłoszenia udziału w wydarzeniu sportowym zostanie zwrócona na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za zgłoszenie udziału w wydarzeniu sportowym, chyba że Użytkownik Serwisu wskaże wyraźnie inny numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu wpłaty.
 7. W przypadku dokonania zgłoszenia udziału w wydarzeniu sportowym w punktach stacjonarnych kumajczacze.pl, anulacji zgłoszenia udziału w wydarzeniu sportowym można dokonać bezpośrednio w tych punktach.
 8. Anulowanie zgłoszenia udziału w wydarzeniu sportowym lub ich wymiana, w przypadkach innych niż te, o których mowa w ust. 3-8 powyżej nie są możliwe.

§9 Obowiązki i prawa kumajczacze.pl jako administratora Serwisu
Ochrona danych osobowych Użytkowników Serwisu

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest kumajczacze.pl. kumajczacze.pl podejmuje właściwe (techniczne i organizacyjne) środki ochrony Serwisu oraz zbioru danych powstałych w wyniku rejestracji Użytkowników Serwisu zabezpieczając je przed włamaniem, kradzieżą, zniszczeniem lub innym nieuprawnionym wykorzystaniem przez osoby trzecie.
 2. Dane Użytkowników Serwisu będą przetwarzane przez kumajczacze.pl zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych. kumajczacze.pl zobowiązuje się do zachowania poufności danych Użytkowników Serwisu.
 3. Z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez kumajczacze.pl można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail info@kumajczacze.pl.
 4. kumajczacze.pl przetwarza dane osobowe Użytkowników pozyskane w związku z korzystaniem z Serwisu, założeniem i prowadzeniem konta w Serwisie oraz dokonywaniem zgłoszenia udziału w wydarzeniu sportowym, w następujących celach: obsługi konta w Serwisie, obsługi zgłoszenia udziału w wydarzeniu sportowym, w zakresie niezbędnym do zwarcia i wykonania umowy z Użytkownikiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych dalej „RODO”.
 5. kumajczacze.pl może przetwarzać dane osobowe Użytkowników również w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, prowadzenia działań marketingowych, prowadzenia analiz i statystyk, udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski Użytkowników oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach reklamacyjnych, prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, co stanowi prawnie uzasadnione interesy kumajczacze.pl jako administratora danych osobowych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 6. kumajczacze.pl może przetwarzać dane osobowe Użytkowników również w zakresie niezbędnym do wykonania ciążących na kumajczacze.pl obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO np. w zakresie rachunkowości i podatków.
 7. W przypadku wyrażenia przez Użytkowników Serwisu zgód marketingowych, kumajczacze.pl przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach każdorazowo wskazanych w takiej zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 RODO. Użytkownicy Konta mają prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 8. kumajczacze.pl może ujawniać dane osobowe Użytkowników Serwisu podmiotom świadczącym na rzecz kumajczacze.pl usługi prawne, IT, serwisowe, kurierskie, pocztowe, marketingowe i promocyjne, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom kontrolnym i nadzorczym, organom egzekucyjnym, jak również Organizatorom wydarzeń, w przypadku gdy jest to niezbędne do udziału w wydarzeniu (np. imienne karty udziału, identyfikatory, imienne certyfikaty uczestnictwa).
 9. kumajczacze.pl przechowuje dane osobowe Użytkowników Serwisu tak długo jak jest to niezbędne dla realizacji celu, w jakim są one przetwarzane w oparciu o następujące kryteria: w przypadku realizacji umowy zawartej z Użytkownikami Serwisu, tak długo jak dana umowa obowiązuje, a po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów prawa zobowiązujących kumajczacze.pl do przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu przez wskazany w nich okres (np. dane nt. faktur przez 5 lat od końca ostatniego roku rozliczeniowego). W przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu kumajczacze.pl lub na podstawie zgody Użytkownika kumajczacze.pl, będzie przechowywać dane osobowe Użytkowników Serwisu odpowiednio przez okres realizacji celów albo okres, na który wyrażono zgodę albo do momentu odpowiednio uznania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisu albo cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika Serwisu
 10. Użytkownicy Serwisu mają prawo żądania dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia ich danych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także przeniesienia ich danych osobowych. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu kumajczacze.pl, Użytkownicy Serwisu mogą wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania ich danych osobowych.
 11. Użytkownicy Serwisu mogą złożyć skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że kumajczacze.pl przetwarza ich dane osobowe niezgodnie z RODO.
 12. kumajczacze.pl korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. poprzez profilowanie wykonywane w oparciu o posiadane dane, w szczególności: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane na pomocą tzw. plików cookies. Na podstawie tych informacji kumajczacze.pl może przedstawiać Użytkownikom Serwisu oferty dopasowane do ich preferencji, miejsca pobytu, zainteresowań, poprzednich wydarzeń, na które dokonali zgłoszenia udziału w wydarzeniu sportowym. Użytkownicy Serwisu mogą cofnąć zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych w celu, o którym mowa w niniejszym ustępie w każdym momencie poprzez odpowiednią zmianę ustawień używanej przez nich przeglądarki internetowej.

§10 Postępowanie reklamacyjne

 1. kumajczacze.pl informuje, że nie zawsze jest Organizatorem wydarzeń, na które umożliwia dokonanie zgłoszenia udziału w wydarzeniu sportowym. W związku z czym reklamacje dotyczące przebiegu takich wydarzeń należy składać Organizatorom tych wydarzeń. Reklamacje dotyczące przebiegu wydarzeń powinny być składane zgodnie z regulaminem danego wydarzenia.
 2. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i wykonaniem przez kumajczacze.pl usług zamówionych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Reklamacje powinny być wyrażone pisemnie i nadsyłane drogą elektroniczną na adres reklamacje@kumajczacze.pl albo listownie na adres Taneczny Klub Sportowy TĘCZA ul.Zwycięstwa 1/1, 44-100 Gliwice
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty jej wpływu do kumajczacze.pl.
 5. kumajczacze.pl zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego wydłużenia terminu podanego w ust. 4 w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania od Użytkownika Serwisu dodatkowych wyjaśnień lub gdy kumajczacze.pl napotka przeszkody techniczne od siebie niezależne (awaria sieci teleinformatycznej, sprzętu itp.).
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana elektronicznie lub listownie na stosowny adres podany przez Użytkownika Serwisu w procesie składania reklamacji.
 7. W przypadku nieuznania przez kumajczacze.pl reklamacji, Użytkownik Serwisu może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik Serwisu może zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich oraz miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika Serwisu będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne na stronie: www.uokik.gov.pl.
 8. Użytkownik Serwisu będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

§11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2021 roku.
 2. kumajczacze.pl zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach Regulaminu i ogłaszania jego tekstu jednolitego na stronie internetowej www.kumajczacze.pl, ze stosownym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a kumajczacze.pl, których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.
 5. Dla rozstrzygania sporów z kontrahentami zagranicznymi przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.